Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Eshgro B.V., handelend onder de namen Eshgro, Smarter 365 en CSB Suite, gevestigd aan Bereklauw 7, 5831 PE Boxmeer, is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien een onderneming, niet zijnde Eshgro B.V., maar wel handelend onder de naam “Eshgro” gegevens verwerkt, dan geldt de Privacyverklaring van die betreffende onderneming.

Contactgegevens Verantwoordelijke:

Eshgro B.V.

Postadres
Postbus 61
5830 AB Boxmeer

Bezoekadres
Bereklauw 7
5831 PE Boxmeer

T: 0031 0485 – 476193
F: 0031 0485 – 476199
E: info@eshgro.nl (voor algemene vragen)

Functionaris voor Gegevensbescherming

Eshgro B.V. is niet verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit hebben wij dan ook niet gedaan.

Wel kun je onze Compliance Officer, de heer M.G.H. van de Graaf, bereiken. Je kunt met de Compliance Officer contact opnemen aangaande alle aangelegenheden die betrekking hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens, maar ook of je wil weten of Eshgro B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt. Heb je vragen over je rechten, zoals het inzagerecht, wissingsrecht of aanpassingsrecht of wil je een van deze rechten uitoefenen, dan kun je tevens bij hem terecht via legal@eshgro.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Afhankelijk wat je relatie met Eshgro B.V. is, gaan wij als volgt met je persoonsgegevens om:

Wanneer je een inschrijving hebt gedaan voor onze nieuwsbrief of een webinar: zullen wij je gegevens gebruiken en verwerken die je zelf aan ons hebt verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, om je via onze nieuwsbrief of webinar te informeren over aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor jouw interessant zijn, al dan niet gelet op je eigen (opgegeven) voorkeuren. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via de LiveChat op de website of soortgelijke contact- en communicatiemethoden aan ons zijn verstrekt, zoals contactformulieren. Je kunt je gegeven toestemming, voor de ontvangst van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken. Voor webinars kun je jezelf uitschrijven.

Wanneer je ons kantoor bezoekt: zullen wij je gegevens registeren voor jouw en onze veiligheid en om aan wet- en regelgeving te voldoen; denk aan een aanwezigheidsregistratie in geval van calamiteiten. Daarbij kunnen onder andere je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, etc. worden verwerkt. Wanneer je gebruik maakt van het wifi-netwerk van ons kantoor, zullen wij ook gegevens van je verzamelen, waaronder het identificatienummer van je apparaat. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om jouw en onze veiligheid te borgen en om misbruik van of met behulp van ons wifi-netwerk te voorkomen.

Wanneer je onze website bezoekt of hebt bezocht: zullen wij algemene bezoekgegevens registeren door middel van het gebruik van cookies, zoals het IP-adres, locatiegegevens, verstrekte persoonsgegevens in o.a. formulieren, gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op de website en het type browser en apparaat dat je gebruikt. Je krijgt de cookiemelding te zien wanneer je onze website bezoekt. Meer over cookies en de melding vind je op https://www.eshgro.nl/cookie-beleid. Er zijn derden die op verzoek van ons websitegedrag van onze bezoekers analyseren. Op die manier kunnen wij kijken waar de interesses liggen van onze bezoekers en wanneer nodig, onze website gebruiksvriendelijker maken. Ook kunnen wij je beter informeren als wij weten waar de interesse ligt van onze bezoekers. Je kunt zelf via de cookiemelding een keuze maken in welke cookies wij al dan niet mogen plaatsen. Naast cookies maken wij ook gebruik van een tracking pixel voor verdere optimalisatie van de website. Gegevens van voornamelijk de apparatuur waarmee je bijv. de website bezoekt of een e-mail opent worden opgeslagen. Denk hierbij aan browsertype en voorkeurtaal, IP-adres, serviceprovider gegevens, locatie en tijdstip gegevens, schermresolutie, besturingssysteem, etc. Het gros van deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Wanneer je bij ons hebt gesolliciteerd: bepaal jij zelf welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een sollicitatiebrief, curriculum vitae, etc. Wat je aan ons verstrekt kan afhangen van de gegevens die wij van je vragen in de vacature. Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens vastleggen om contact met je op te kunnen nemen betreffende je sollicitatie. Daarbij is het mogelijk dat derden, zoals recruiters, je gegevens ontvangen. Deze derden werken altijd onder gezag van ons of verwerken op ons verzoek jouw gegevens. Wij zullen dan ook nooit je gegevens aan derden verstrekken, buiten de door ons ingeschakelde derden om, zonder dat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven! Wanneer je helaas niet de geschikte kandidaat blijkt, zullen wij je gegevens ter behartiging van jouw en ons belang, langer bewaren. Door dit te doen kunnen wij in een later stadium als nog contact met je opnemen mocht er een vacature beschikbaar zijn/komen waar jij wel de geschikte kandidaat voor zou kunnen zijn. Mocht je dit niet wenselijk vinden, kun je altijd aangeven dat wij je gegevens moeten wissen na je initiële sollicitatie. Wij zullen dit dan direct doen, alsmede derden op de hoogte brengen dat deze jouw gegevens moeten wissen, omdat jij dit wenst.

Wanneer je door ons wordt benaderd: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat wij van mening zijn dat we jouw belangen kunnen behartigen of jij die van ons of omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen. Jij bepaalt vervolgens welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt voor het doel waarvoor we je hebben gecontacteerd. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Het is denkbaar dat wij je benaderen, omdat wij nieuwe medewerkers zoeken en wij denken dat jij daarvoor een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Uiteraard staat het je altijd vrij aan te geven dat je acquisitie niet op prijs stelt. Wij zullen dit te allen tijde respecteren en je gegevens verwijderen en in het vervolg niet nogmaals benaderen.

Wanneer je ons hebt benaderd: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van je vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan noodzakelijk zijn om de producten en/of diensten op een deugdelijke en vakkundige manier aan je te leveren of om vast te stellen dat jij diegene bent aan wie wij de producten en/of diensten dienen te leveren (identificeren en/of autoriseren). Ook kan het zijn dat wij inlichtingen aan je verstrekken en dan willen wij vooraf je identiteit verifiëren. Omdat wij transparant willen zijn en je willen laten zien dat wij je privacy serieus nemen, kun je ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van je verwerken.

Wanneer je bij of onder gezag van ons werkt of werkzaamheden uitvoert: verwerken wij naast je persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, IBAN-nummer, geslacht, geboortedatum en -plaats) ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, zoals je nationaliteit, VOG-verklaring, BSN-nummer, legitimatie(nummer), medische gegevens (verzuimregistratie) en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, voor zover dat nodig is voor het nakomen van op ons rustende verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen uit de wet voortvloeien, maar ook uit overeenkomsten die tussen ons zijn gesloten, zoals een arbeidsovereenkomst. Voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen wij overgaan tot personeels-, salaris- en verzuimregistratie. De gegevens die wij van je verwerken kunnen wij delen met derden wanneer dit noodzakelijk is ter naleving van afspraken tussen ons of om verplichtingen die op ons rusten, voortvloeiend uit wet- en regelgeving, na te komen. Voorbeelden van derden zijn pensioenfondsen en salarisadministrateurs (bijvoorbeeld Werknemerloket en Exact Online).

Samenvatting verwerkingsgrondslagen

Gelet op het voorgaande, verwerkt Eshgro B.V. jouw persoonsgegevens voor onder andere de volgende (hoofd)doelen:

  • Om je informatie toe te kunnen zenden waar je om hebt gevraagd en/of waarbij je een belang hebt dat je deze informatie ontvangt (nieuwsbrief, webinar, reclame en product- en dienstinformatie).
  • Om contact met je op te nemen voor uitvoering van de dienstverlening en om goederen en diensten bij je te leveren.
  • Om je te informeren over wijzigingen van de dienstverlening van ons.
  • Om je toegang te geven tot een portaal vanuit waar je informatie kunt opvragen of gegevens kunt bekijken over jouw afgenomen producten en/of diensten of je interesse hierin.
  • Om je gedrag te analyseren op de website zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten kunnen afstemmen op jouw voorkeuren.
  • Om te voldoen aan verplichtingen voortkomend uit wet- en regelgeving verwerken wij persoonsgegevens van jou.
  • Om te voldoen aan (verplichtingen voortkomend uit) een overeenkomst tussen ons verwerken wij persoonsgegevens van jou.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eshgro B.V. neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eshgro B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eshgro B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking. Ook kan het zijn dat je door jouw gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens ook niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eshgro B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. Eshgro B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over cookies, het type cookies dat Eshgro B.V. gebruikt en de daarbij behorende technieken, alsmede de volledige cookiemelding kun je vinden op https://www.eshgro.nl/cookie-beleid. Verder staat deze informatie ook in de cookiemelding die wordt getoond wanneer je onze website bezoekt. In deze cookiemelding kun je ook voorkeuren opgegeven welke type cookies wel of niet mogen worden geplaatst.

Verder maken wij naast cookies gebruik van tracking pixels. Met een tracking pixel kunnen wij zien wanneer, welke en hoeveel gebruikers de tracking pixel hebben geraadpleegd. Wij maken van deze gegevens een analyse om te zien wanneer een webpagina of e-mail geraadpleegd wordt. Gegevens die worden verwerkt zijn bewegingsprofielen van gebruikerssessies, het IP-adres en de internetserviceprovider, de locatie van de bezoeker, de geopende URL, het tijdstip van openen van de pagina, het type browser en de voorkeurtaal, het besturingssysteem, de schermresolutie en de cookiewaarde van reeds bestaande cookies. Veel van deze gegevens zijn geen persoonsgegevens onder de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eshgro B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar legal@eshgro.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eshgro B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die jouw gegevens verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via legal@eshgro.com.

Vragen?

Je kunt je vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens per mail richten aan legal@eshgro.com.

Eshgro B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. Eshgro B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking.

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 5 mei 2021